Lingmine.com
Powrót do rejestracji konta

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.

§1. Informacje ogólne

Korzystając z serwisu Lingmine, akceptujesz warunki Regulaminu oraz polityki prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

Właścicielem serwisu Lingmine (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

Marcin Miotk

ul. Helclów 9/7

31-148 Kraków

NIP: 684-241-14-74

mail: bok@Lingmine.com

Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaj i zakres usługi

Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

 • umożliwia Klientom naukę języka angielskiego metodą czytania i słuchania krótkich opowieści w języku angielskim, które to opowieści zostały stworzone przez zespół twórców Usługodawcy,
 • umożliwia Klientom czytanie ww. opowieści przetłumaczonych z języka angielskiego na język polski,
 • umożliwia Klientom czytanie i słuchanie opowieści, które łącznie tworzą antologię Lingmine (zbiór opowieści),
 • umożliwia Klientom wyszukiwanie opowieści (poprzez wyszukiwarkę) na podstawie wpisanego w wyszukiwarce słowa,
 • umożliwia Klientom korzystanie z narzędzia do czytania i słuchania opowieści,
 • umożliwia Klientom uzyskanie przetłumaczenia na język polski każdego zdania znajdującego się w opowieściach,
 • umożliwia Klientom uzyskanie prawdopodobnego tłumaczenia każdego słowa, które znajduje się w opowieściach,
 • powiadamia Klienta o jego postępach w nauce języka angielskiego,
 • mierzy Klientowi czas jego nauki,
 • umożliwia Klientom przesłuchanie każdej opowieści w zwolnionym tempie,
 • codziennie prezentuje Klientowi krótką playlistę opowieści, które zawierają słownictwo dopasowane do aktualnych i zmierzonych umiejętności językowych Klienta.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  • posiadać dostęp do sieci Internet,
  • posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Edge zaktualizowaną do najnowszej wersji,
 2. Dostęp do Usług - na okres prowadzenia przez Usługodawcę badań nad przyswajaniem słownictwa - jest bezpłatny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia płatności w przyszłości, po zakończeniu badań nad przyswajaniem słownictwa. Klient będzie mógł wtedy podjąć decyzjęo zakupie subskrypcji produktu Lingmine lub będzie mógł zrezygnować z zakupu i wtedy może przestać korzystać Usług produktu. Takiemu klientowi Usługi zostaną automatycznie zablokowane.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową produktu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Klientów.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację konta w produkcie Lingmine, lub (ii) rejestrację konta w produkcie Lingmine za pomocą serwisu Facebook, Google lub LinkedIn.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Klient: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. W celu Rejestracji Klientwypełnia formularz zamieszczony na stronie https://lingmine.com/r
 5. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 7. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Reklamację wraz z jej uzasadnieniem należy przesłać drogą elektroniczną na bok@Lingmine.com.
 8. Usługodawca zapewnia Klientom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Klienta więcej niż jednego Konta.
 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 11. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 12. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Klienta jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek produktu Lingmine. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 14. Wszelkie działania podejmowane przez Klienta w ramach produktu Lingmine powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 16. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 17. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta.

§5. Licencja na korzystanie z produktu Lingmine. Własność intelektualna.

 1. Informacje, dane i materiały zawarte w serwisie Lingmine są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. W szczególności ochronie podlegają: treść opowieści, fonogramy (pliki dźwiękowe), antologia rozumiana jako zbiór opowieści, narzędzie Lingmine do czytania i słuchania opowieści, szata graficzna, pliki graficzne oraz język marki Lingmine.
 2. Treści udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłaconą subskrypcję na korzystanie z produktu Lingmine.
 3. Klient uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji produktu wyłącznie na okres, na który Klient wykupił subskrypcję.
 4. Klient uzyskuje licencję na korzystanie z narzędzia Lingmine (oraz na czytanie i słuchanie opowieści) wyłącznie na okres, na który Klient wykupił subskrypcję.
 5. Klient jest uprawniony do czytania i słuchania opowieści wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Lingmine i przez okres, na który Klient wykupił subskrypcję. Niedozwolone jest archiwizowanie treści opowieści oraz fonogramów (plików dźwiękowych) oraz ich magazynowanie na nośnikach danych.
 6. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 7. Niedozwolone jest kopiowanie treści opowieści oraz kopiowanie fonogramów oraz ich wklejanie do innych programów i narzędzi niż narzędzie Lingmine.

§6. Odpowiedzialność

 1. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z produktu Lingmine odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta. Wszelkie umieszczone w produkcie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem produktu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania produktu w całości albo w części.
 4. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu.
 2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy Klienci można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: bok@Lingmine.com.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu produktu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach prododuktu mogą być reklamowane przez Klienta w terminie 7 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: bok@lingmine.com.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności produktu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klienta drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta przez mechanizm informatyczny na Konto Klienta, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl . Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9. Informacja o dofinansowaniu projektu badawczo-rozwojowego Lingmine

Projekt Lingmine.com jest współfinansowany z Funduszy Europejskich. Projekt jest dofinansowany w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 608 703,14 zł. Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 1 014 505,24 zł. Dofinansowanie jest w ramach poddziałania 1.2.1 - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tytuł projektu: "Technologia inteligentnego strumienia wiedzy językowej do nauki i doskonalenia języków obcych."


Załącznik - Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy produktu Lingmine i usług świadczonych przez przedsiębiorcę Marcin Miotk.

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

Marcin Miotk

ul. Helclów 9/7

31-148 Kraków

NIP: 684-241-14-74

mail: bok@Lingmine.com

Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - adres e-mail: bok@lingmine.com. Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Lingmine.com, ul. Helclów 9/7, 31-148 Kraków.

§2. Bezpieczeństwo danych

Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych.

Serwery na których Usługodawcy przechowuje dane osobowe zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej.

Usługodawca stosuje zabezpieczenia techniczne i kryptograficzne chroniące przetwarzane dane przed niepowołanym dostępem, zmianą lub usunięciem. Regularnie instalowane są poprawki bezpieczeństwa na serwerach.

§3. Bezpieczeństwo płatności

W przypadku transakcji płatniczych, wrażliwe dane nie są przetwarzane na serwerach Usługodawcy, a jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Usługodawca otrzymuje od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

§4. Jakie informacje są zbierane?

Gromadzimy dane dotyczące Ciebie gdy korzystasz z naszego produktu lub gdy kontaktujesz się z nami lub gdy rejestrujesz konto w produkcie Lingmine.

Dane podawane podczas zakładania konta

Podczas zakładania konta prosimy Cię o podanie następujących danych:

 • adres e-mail,
 • hasło dostępu.

Jeżeli zakładasz konta za pośrednictwem Facebook, Google lub LinkedIn, to dodatkowo automatycznie pobierzemy z ww. platformy social-media następujące dane na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • miniaturka zdjęcia, awatar (widoczna publicznie na Twoim koncie w ww. platformie social-media).

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy prowadzenia Twojego konta na produkcie, ani świadczyć Ci usług.

Treści przesyłane przez Klienta

W trakcie gdy korzystasz z naszego produktu, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • historia nauki (w tym informacje na temat skonsumowanych opowieści, wykonywanych powtórek, poznanych słów),
 • historia zapytań wyszukiwania,
 • lista poznanego słownictwa i elementów gramatycznych,
 • historia dokonywanych płatności, w tym dane wpłacającego,
 • komunikacja z Klientem skierowana do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą których korzystasz z naszych usług,
 • historia korzystania z produktu Usługodawcy.

Logi

Podczas korzystania z produktu, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, mogą być zapisywane następujące informacje:

 • data i godzina przesłania żądania,
 • treść i status żądania (na przykład adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami),
 • adres IP komputera, z którego przesłano żądanie,
 • ilość danych przesłanych w odpowiedzi,
 • nagłówki przesyłane przez urządzenie klienta (określające m.in. przeglądarkę, system operacyjny, ustawiony język, stronę z której nastąpiło przekierowanie, zawartość ciasteczek).

Ciasteczka (cookies), pamięć przeglądarki i pamięć podręczna urządzenia

 • Korzystamy z mechanizmów takich jak ciasteczka (cookies), pamięć lokalna przeglądarki czy pamięć urządzenia, mogące przechowywać zarówno dane niezbędne do świadczenia usługi jak i dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory czy dane tymczasowe przyspieszające ładowanie treści.
 • Ciasteczek używamy także do przechowywania unikalnego identyfikatora obsługi klienta.
 • Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie takich danych na używanym urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania wymienionych mechanizmów może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w produkcie. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki możliwe jest także usunięcie zapisanie wcześniej danych.

Tagi pikselowe

Stosujemy tagi pikselowe, czyli elementy umieszczane na przykład w wiadomości e-mail lub w kodzie strony internetowej, które umożliwiają monitorowanie aktywności takiej jak otwarcie wiadomości e-mail czy wyświetlenie danej strony.

§5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko, gdy mamy do tego podstawę prawną.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy):

 • zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, w tym prowadzenie Twojego konta w produkcie i obsługa płatności,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług, utrzymywanie działania usług, rozwiązywanie problemów technicznych,
 • wysyłanie powiadomień wiadomości powiązanych z dokonywanymi transakcjami i kończącymi się abonamentami,
 • rozliczanie umowy po jej zakończeniu.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO (wypełnianie ciążących nas obowiązków prawnych):

 • prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe,
 • przechowywanie dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami,
 • obsługa reklamacji,
 • przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes):

 • obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznie,
 • monitorowanie aktywności w serwisach i aplikacjach mobilnych w celu rozwoju świadczonych usług i poprawiania komfortu ich użytkowania,
 • rozliczenia z partnerami, za pośrednictwem których zamawiasz nasze usługi,
 • wprowadzanie ulepszeń w istniejących usługach i produktach,
 • opracowywanie nowych usług i produktów,
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych,
 • oferowanie lepiej dopasowanych treści, w tym wyników wyszukiwania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie nadużyć, egzekwowanie roszczeń prawnych.

Stosowanie profilowania

Zebrane dane stosujemy także do profilowania użytkowników, to jest przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany w celu prognozowania zachowania i osobistych preferencji użytkowników. Nie wywołuje to jednak wobec Ciebie skutków prawnych i nie wpływa w istotny sposób na Twoją sytuację

§6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzamy:

 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, świadczącym usługi hostingowe, usługi składowania danych, usługi telekomunikacyjne, obsługującym pocztę elektroniczną,
 • podmiotom obsługującym w naszym imieniu płatności,
 • podmiotom prowadzącym rachunkowość i rozliczenia podatkowe,
 • podmiotom świadczącym nam usługi prawne lub usługi doradcze,

Powierzanie przetwarzania danych firmom spoza Unii Europejskiej

Korzystamy z usług od dostawców w różnych krajach, w tym mających główną siedzibę poza Unią Europejską (na przykład w USA). Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w tych różnią się od stosowanych w Unii Europejskiej, jednak od wszystkich dostawców wymagamy, aby przetwarzali powierzone dane w bezpieczny sposób oraz zgodnie z unijnym prawem ochrony danych. Stosujemy standardowe środki określone w prawie unijnym - przede wszystkim odpowiednie klauzule umowne.

Przykładami takich dostawców usług na dzień pisania niniejszej polityki prywatności są Amazon Web Services z siedzibą w USA, Google Inc. z siedzibą w USA, Facebook Inc. z siedzibą w USA, OVH z siedzibą we Francji.

§6. Przysługujące uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci możliwość złożenia wniosku o:

 • dostęp do danych,
 • sprostowanie niepoprawnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych i profilowania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,
 • usunięcie przetwarzanych danych,

Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień może być uzależniona od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych prosimy składać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Większość danych osobowych powiązanych z kontem możesz przejrzeć lub zmodyfikować na stronie „Twój profil”. Dostępna jest tam także funkcja, za pomocą której możesz zgłosić chęć usunięcia Twojego konta.

Masz także prawo, aby w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§7. Okres przechowywania danych

W przypadku cofnięcia zgody odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych lub rozwiązania wszystkich umów, na podstawie których były przetwarzane, dane te zostaną przez nas usunięte z zastrzeżeniem, że:

 • Staramy się chronić dane użytkowników przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem. Dlatego w niektórych wypadkach występuje opóźnienie pomiędzy usunięciem jakichś danych na koncie, a momentem usunięcia kopii tych elementów z naszych serwerów.
 • W wyjątkowych przypadkach (na przykład ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, naruszenie przez Ciebie regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa) możemy zachować dane niezbędne do ustalenia zakresu naruszeń czy dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 10 lat od daty wycofania zgody lub rozwiązania umowy.
 • Jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych i rachunkowych, przez okresy określone w odpowiednich przepisach.
 • Jesteśmy zobowiązani przez prawo do zapewnienia rozliczalności przechowywanych danych osobowych, w związku z tym będziemy przechowywać niezbędne informacje i dokumenty przez okres konieczny do wypełnienia tego obowiązku.
 • Dane nie będą mogły zostać usunięte jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne według przepisów prawa w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności.

§8. Organ nadzorczy

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Strona internetowa: https://www.uodo.gov.pl/

§9. Zmiany w polityce prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej https://lingmine.com/statute

Data aktualizacji polityki prywatności: 1 marca 2021.
Powrót do rejestracji konta